Ochrona i przetwarzanie danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, „CLEAN WORLD” Firma Handlowo – Usługowa Marek Woch, informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób wysyłających zapytanie na formularzu zwanych dalej „Klienci” jest „CLEAN WORLD” Firma Handlowo – Usługowa Marek Woch, Leśniakowizna 05-200, ul. Kasprzykiewicza 45, e-mail: biuro@cleanword.pl, tel. 22 787 80 08, 502 023 322;
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@cleanword.pl;
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu kontaktu po dokonaniu wyceny usług, z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych z nim umów;
  5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  6. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  8. Podanie danych osobowych dotyczących Klienta nie jest obowiązkowe;
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.